شکایات و انتقادات

برای ارسال و شکایات خود میتوانید از طریق شماره های زیر اقدام به ارسال پیامک به مرکز پیام کنید . پیام شما دریافت شده و طی ۲۴ تا ۴۸ ساعت به آن رسیدگی شده و جهت حصول اطمینان با شما تماس گرفته خواهد شد . 

 

مرکز پیام : ۲۰۰۰۲۷۸۹